HPE Synergy Software Overview Guide

HPE Synergy Software Overview Guide 位于 Hewlett Packard Enterprise 信息库 (www.hpe.com/info/synergy-docs) 中。该指南提供了用于支持 HPE Synergy 的各种软件和配置实用程序的详细参考和概述。这是一个基于任务的指南,并涵盖适用于以下操作的所有支持的软件和配置实用程序的文档和资源:
  • HPE Synergy 设置和配置

  • 操作系统部署

  • 固件更新

  • 故障排除

  • 远程支持